[31 มกราคม 2562] เข้าร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอวไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี