[13-17 กุมภาพันธ์ 2562] จัดโครงการจัดนิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม


[4-5 มีนาคม 2562] เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองบรรณาธิการ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมผัวเผื่อน มหาวิทยาลัยราชภ