[4-5 มีนาคม 2562] เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย” ณ ห้องประชุมผัวเผื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์