[21 พฤษภาคม 2562] ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.30น. - 16.30น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเแลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม