[6 กุมภาพันธ์ 2563] สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชุมการจัดทำแผนและบริหารงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ณ ห้องวิบูลย์-ยุพิน