[21 มกราคม 2564] สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับโอกาสเข้าหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อฐานข้อมูลหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดทำเป็น Big data หรือฐานข้อมูลตำบล