[25 มิถุนายน 2564] สถาบันวิจัยและพัฒนารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก