ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด
[QA ระดับสถาบัน] องค์ประกอบที่ 2 ด้านงานวิจัย 2018-07-19 20:03:32 ดาวน์โหลด
ถอดบทเรียน โครงการการจัดการความรู้ : การพัฒนาระบบกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ วันที่ 2 เมษายน 2561 2018-04-06 15:16:32 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-02-16 15:05:55 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2018-02-08 10:28:50 ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรม

แหล่งสืบค้นงานวิจัย