งบประมาณรายได้ บกศ.


 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
            ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
            ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี - โท - เอก ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
            ประเภทการวิจัยพื้นฐาน
            ประเภทการวิจัยประยุกต์
            ประเภทการวิจัยนวัตกรรม

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
​            ประกาศ ณ วันที่ ...

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
​            ประกาศ ณ วันที่ ...

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
​            ประกาศ ณ วันที่ ...

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
​            ประกาศ ณ วันที่ ...

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ บกศ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
​            ประกาศ ณ วันที่ ...