ประกาศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายได้หรือผลประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการและรายได้อื่นที่ได้มาจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการ พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่บุคลากร พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรและนักศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรและนักศึกษา พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2553