สำนักงานกองทุนฯ (สสส.)


 ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           
 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561