ติดตาม งปม. 2551-2558


ที่ วช0006/ว897 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง      ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2551-2558

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช0006/ว9334 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1068)
รายงานโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557

No. รหัสโครงการ ชื่อโครงการ นักวิจัย สังกัด

1

88327

2557A14702018 นิเวศวิทยาและความหลากหลายของพืชสกุลกระเจียว เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าโคกข่าว จังวัดมหหาสารคาม

นุกูล กุดแถลง
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์
เชิดชัย สมบัติโยธา
ชมภู่ เหนือศรี
สมสงวน ปัสสาโก
ปิยะ โมคมุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558

No. รหัสโครงการ ชื่อโครงการ นักวิจัย สังกัด
1 105379

2558A14702057 การปนเปื้อนของโลหะหนักและการกำจัดขยะอันตราย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ชมพู่ เหนือศรี
เชิดชัย สมบัติโยธา
นุกูล กุดแถลง
ปิยะ โมคมุล
พิทักษ์ นาสมใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

105397

2558A14702064 การประเมินประสิทธิภาพน้ำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของชุมชนในเขต จังหวัดมหาสารคาม

วุฒิกร สายแก้ว
อรุณรัตน์ อุทัยคู
ทองสุข พละมา
วรรณภา เหลี่ยมสิงขร
วัฒนา ปะกิคา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
 
105426
 
2558A14702022 การผลิตอิฐมวลเบา โดยใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสม วิพล ไชยชนะ
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
4 105430 2558A14702016 การศึกษาและออกแบบระบบบริการขนส่งสาธารณะขนาดเล็กโดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิรุณ โมนะตระกูล
วสันต์ เธียรสุวรรณ
พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
วุฒิไกร ไชยปัญหา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 105480 2558A14792068 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ท้องถิ่น สมบัติ ฤทธิเดช
จำเนียร พลหาญ
สุรวาท ทองบุ
คณะครุศาสตร์
6 105487 2558A14792069 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำเนียร พลหาญ
เมตตา เก่งชูวงศ์
ณัฏฐชัย จันทชุม
กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
พันธิวา แก้วมาตย์
กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง
คณะครุศาสตร์


           ขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อตามบัญชี ดำเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบ NRMS Ongoing&monitoring
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561