กองทุน ววน.


 ประกาศ เรื่อง การอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

            ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
            เอกสารแนบ_2_แผนงบประมาณ
            เอกสารแนบ_2_แผนผลผลิต


 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
            เอกสารแนบ 2 วัตถุประสงค์, ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output)
            เอกสารแนบ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน


 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
            ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
             ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563