เผยแพร่ผลงานวิจัย : เรื่อง การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นางสุชาวดี พรหมทา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีที่วิจัย 2559


ผู้ดูแลระบบ | 2019-01-24 17:10:59

เรื่อง               การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ชื่อผู้วิจัย          นางสุชาวดี  พรหมทา

สถานที่ทำวิจัย   โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ปีที่วิจัย            2559

บทคัดย่อ

        การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของนักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีการศึกษา 2559  2) เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย  ที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงนักเรียนแต่ละคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีการศึกษา 2559  และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนแต่ละคนและทุกคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีการศึกษา 2559  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  จำนวน  1 ห้อง  49 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม , แบบการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า

 1. ภูมิหลังของครอบครัวนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา – มารดา
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) เฉลี่ย ระหว่าง 3.51-4.00 จำนวน 1 คน
                                           เฉลี่ย ระหว่าง 3.10-3.50 จำนวน 37 คน
                                           เฉลี่ย ระหว่าง 2.50-3.00 จำนวน 11 คน
 3. ผลการทดสอบก่อนเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มกลาง 3-5 คะแนน  39 คน
 4. พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนน้ำหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 44  คน
 5. วิเคราะห์ผู้เรียนตามแบบทฤษฏีพหุปัญญา ( Multiple  Intelligences ) นักเรียนมีความสนใจในด้านภาษาและมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
 6.  วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบกราซา
          นักเรียน  21  คน   ชอบวิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วม
          นักเรียน  14  คน   ชอบวิธีการเรียนแบบร่วมมือและแบบแข่งขัน
          นักเรียน  12  คน   ชอบวิธีการเรียนแบบหลีกเลี่ยงและแบบพึ่งพา
          นักเรียน   3   คน   ชอบวิธีการเรียนแบบอิสระ