เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2


ผู้ดูแลระบบ | 2018-03-09 17:23:56

RD61 2 banner

           >> ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
 ปีงบประมาณ 2561   PDF icon 
          >>  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ปีงบประมาณ 2561   PDF icon 
           >> การแบ่งพื้นที่ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561   PDF icon
           >> แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561    PDF icon
           # ภาคผนวก 1 แบบคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุน    
           # ภาคผนวก 2 สรุปสาระสำคัญโครงการ    MS Word

           # ตัวอย่าง การสรุปสาระสำคัญโครงการ