คำสั่ง ต่างๆ


คำสั่งต่าง ๆ

 

 

+ (12 มิ.ย. 62) คำสั่งที่ 2334/2562 เรื่อง โครงการสถาบันวิจัยพบนักวิจัย: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน 

 

+ (26 ต.ค. 61) คำสั่งที่ 4749/2561 เรื่อง ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน วช." ประจำปีงบประมาณ 2561

 

+ (28 ส.ค. 61) คำสั่งที่ 3722/2561 เรื่อง ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน" ประจำปีงบประมาณ 2561

 

+ (3 ส.ค. 61) คำสั่งที่ 3473/2561 เรื่อง ให้ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาขาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

+ (3 ส.ค. 61) คำสั่งที่ 3527/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ"​