งานแผนและประกันคุณภาพ


ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  (นับปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 61 – 31 พฤษภาคม 62)

 

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (KM : RDI show & share)

 

1. KM ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

2. KM การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562

3. KM ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

4. KM ระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562