งานแผนและประกันคุณภาพ


ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  (นับปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 61 – 31 พฤษภาคม 62)

 

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (KM : RDI show & share)

ปีการศึกษา 2562

1. KM ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

2. KM การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562

3. KM ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

4. KM ระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

 

ปีการศึกษา 2563

1. KM ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

2. KM การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563

3. KM ระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

4. KM การพัฒนาระบบกลไกการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563