ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร


 
อาจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
zumsa_17@hotmail.com
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ
suthaineeatt@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและความร่วมมือ
pak.satanasaowapak@gmail.com

นายกฤษฎา แสนบัวคำ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย

krisda@rmu.ac.th
089-944-8023
 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 


อาจารย์ธันยชนก ปะวะล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ สโรบล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศร ปูคะภาค

     

นายภูทัย รัฐบาล

นายวศิน บุญทองเถิง

นายชัชชณิณ ธนพัตชวิณ

นางสาววทันยา ไชยวงศ์

นายสุธีรพันธ์ นันตะวงศ์

นางสาววศุภรัตน์ ชินนบุติ

 

1 อาจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ             ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                          0946398978
2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 0982895636
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือ 0810688317
4 นายกฤษฎา แสนบัวคำ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 0899448023  
5 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 0899374714
6 อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 0866409545
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ สโรบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนและประกันคุณภาพ 0854502702
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศร ปูคะภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือ 0834565335
9 นายภูทัย รัฐบาล เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 0831437271
10 นายวศิน บุญทองเถิง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0821529834
11 นายชัชชณิณ ธนพัตชวิณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 0844083047
12 นางสาววทันยา ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการประสานงานวิจัยยุทธศาสตร์งานวิจัย 0885409696
13 นายสุธีรพันธ์ นันตะวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการประสานงานวิจัยยุทธศาสตร์งานวิจัย 0986012948
14 นางสาวศุภรัตน์ ชินนบุต ผู้ช่วยนักบริหารจัดการโครงการวิจัย ววน. 0961746882