ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์:

          “สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพโดดเด่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”