พันธกิจ/วัตถุประสงค์


พันธกิจ:

           1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
           2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร
               ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
           3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและ
               นวัตกรรม
           4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
           5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ