ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์


ประเด็นยุทธศาสตร์:

  1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การตามหลักธรรมาภิบาล  

 

Download:
 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย เห็นชอบ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561