ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
zumsa_17@hotmail.com

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
prapatsorn_ty@hotmail.com

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ
suthaineeatt@hotmail.com

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและความร่วมมือ
 pak.satanasaowapak@gmail.com 

 

นายกฤษฎา แสนบัวคำ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
และวิจัย

krisdadoi@hotmail.com

 
 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์
 
 

อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ

 

อาจารย์ธนัชพร ขัติยนนท์

 

อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์

 

อาจารย์ศุภษร ศิลารักษ์

 

อาจารย์ ดร.มนัสวิน จิตตานนท์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศร ปูคะภาค

 

อาจารย์ ดร.มะลิ สโรบล

 


นางปิยนาฏ พันธ์ประสิทธิ์

 


นายกฤษฎา แสนบัวคำ

 


นายภูทัย รัฐบาล

 


นายวีระวัฒน์ ไตรเณรัชชานันท์

 

นางสาวพรอนงค์ ระวาดชู
เจ้าหน้าที่โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็ง


 

นางสาวสุลาวัลย์ กุดวิสัย
เจ้าหน้าที่โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
และท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ             ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                          0892760329
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0815463660
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 0982895636
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือ 0810688317
5 นายกฤษฎา แสนบัวคำ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 0899448023  
6 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 0899374714
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 0813201800
8 อาจารย์ ดร.มะลิ สโรบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนและประกันคุณภาพ 0854502702
9 อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 0899374714
10 อาจารย์ศุภษร ศิลารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0878586994
11  อาจารย์ ดร.มนัสวิน จิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือ 0927595449
12 อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 0866409545
13 อาจารย์ธนัชพร ขัติยนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนและประกันคุณภาพ 0973192996
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิศร ปูคะภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือ 0866469901
15 นางปิยนาฏ พันธ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0810615646
16 นายกฤษฎา แสนบัวคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0899448023
17 นายภูทัย รัฐบาล เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 0831437271
18 นายวีระวัฒน์ ไตรเณรัชชานันท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 0834564625
19 นางสาวพรอนงค์ ระวาดชู เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 0854548515
20
 
นางสาวสุลาวัลย์ กุดวิสัย
 
เจ้าหน้าที่โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
และท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
0927052943