ข้อมูลการติดต่อ


           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
           ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
           เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
           โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 319, 320
           โทรสาร 0 4372 2117

           เว็บไซต์  http://research.rmu.ac.th
           E-Mail: research@rmu.ac.th