ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

-------------------------------

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บ.กศ.) เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. เกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บ.กศ.) เพื่อเผยแพร่หลักสูตร มุ่งสู่การขึ้นทะเบียน TQR

           1.1 เป็นคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่ได้ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01 คะแนนขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี

           1.2 เป็นงานวิจัยที่จะได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ต่ำกว่าฐาน (TCI) กลุ่ม 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ (ทั้งนี้ขอให้มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในวารสารภายนอก มรม.)

           1.3 เป็นงานวิจัยที่จะส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร/พัฒนาอาจารย์/พัฒนานักศึกษา และพัฒนาระบบกลไกการประเมินกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร

                   1.4 ต้องเป็นงานวิจัยที่นำไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

           2.1 เป็นบุคลากรประจำ สายวิชาการ หรือนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา      

           2.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

           2.3 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ

           2.4 เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ และเป็นผู้ไม่เคยผิดสัญญาใดๆ ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือแหล่งทุนอื่นๆ

3. งบประมาณ และเป้าหมายของผลผลิต (output)

           3.1 โครงการวิจัยทั่วไป เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท

           l. เกณฑ์ขั้นต่ำผลผลิต (output) ของงานวิจัยที่ต้องสัมฤทธิ์

           ต้องเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation index (TCI) ไม่ต่ำกว่าฐาน (TCI) กลุ่ม 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ (ทั้งนี้ขอให้มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในวารสารภายนอก มรม.)

4. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

           4.1 ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย (Template Research Project) ได้ทางเว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th/ เพื่อเตรียมร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้

           4.2 นักวิจัยพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด/โครงการ โดยนักวิจัยนำส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาหลังกำหนดเวลาดังกล่าว

5. การติดต่อสอบถาม

           สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานโครงการวิจัย คุณกฤษฎา แสนบัวคำ มือถือ 08 9944 8023  โทรภายใน 319 หรืออีเมล์ krisdadoi@hotmail.com

  

           ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562                


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ทองสอดแสง)
        รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดาวน์โหลด :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยหลักสูตร