ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565คำชี้แจงการขอรับทุน


           - หัวหน้า ชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
             (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
             
โดยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง 1โครงการ และเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยได้อีก 1 โครงการเท่านั้น

           - หัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าโครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อยต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี (นับถึงวันส่งข้อเสนอการวิจัย)

           - ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

           - มีความรู้ความสามารถประสบการณ์วิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน

           - เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน


           1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ความสอดคล้องกับ
               1.1) แผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและนวัตกรรม
               1.2) ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน
               1.3) แผนด้าน ววน.  โดยสามารถเลือกได้ที่ระบบ NRIIS

           2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินวิจัย ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน


เอกสารดาวน์โหลด


           - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 

            - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม 

           - ความหมายของโครงการวิจัย และ โครงการนวัตกรรม 

            - คู่มือการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม