KM ด้านการวิจัย
ดาวน์โหลด 
 / 

หมายเหตุ: 

1. นิยาม แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนําความรู้ไปปฏิบัติจริง
    แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร,2548)

2. ให้เจ้าของผลงานดำเนินการจัดส่งข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ ใช้ Font Th SarabunPSK ขนาด 16
    รายละเอียดผลงานไม่เกิน 5 – 7 หน้ากระดาษ A4

3. ให้เจ้าของผลงานจัดส่งผลงานตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบ Word ทาง E-mail :  research@rmu.ac.th
    ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 256