ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในการยื่นจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรกำหนดการ