Fundamental Fund : FF 2568เอกสารดาวน์โหลด: 

            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
            ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบแก่หน่วยงานในระบบววน2566
            แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
            แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ
            ปฏิทินการดำเนินงาน

แบบฟอร์มแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาทุน Fundamental Fund 68 (FF68)
แบบฟอร์มรวบรวมโครงการวิจัย Fundamental Fund FF68

*** นักวิจัยส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นไฟล์ดิจิทัล ดังนี้
           1. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (PDF) 
           2. ไฟล์แตกตัวคูณ (EXCEL)
           ที่อีเมล research@rmu.ac.th ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ก่อนเวลา 23.59 น.
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา
หลังกำหนดเวลาดังกล่าวและผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

การติดต่อสอบถาม:

           สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ผู้ประสานโครงการวิจัย คุณกฤษฎา แสนบัวคำ มือถือ 089 944 8023 โทรภายใน 320