สรุปภาพรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา1) นักวิจัยรุ่นใหม่ (เปิดรับจำนวน 15 โครงการ) งบประมาณ ไม่เกิน 100,000 บาท 

2) นักวิจัยทั่วไปรุ่นกลาง (เปิดรับจำนวน 15 โครงการ) งบประมาณ ไม่เกิน 300,000 บาท 

3) นักวิจัยทั่วไปรุ่นใหญ่ (เปิดรับจำนวน 20 โครงการ) งบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท 

4) งานวิจัยเพื่อจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา (เปิดรับจำนวน 5 โครงการ) งบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท 

5) งานวิจัยพัฒนาสตาร์ทอัพ (Startup) ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพานิชย์ (เปิดรับจำนวน 5 โครงการ) งบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท 


การติดต่อสอบถาม:

           สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ผู้ประสานโครงการวิจัย คุณกฤษฎา แสนบัวคำ มือถือ 089 944 8023 โทรภายใน 320