ผู้ตอบแบบสอบถาม
3,007 คน
อายุเฉลี่ย
56.45 ปี
ผู้ตอบเป็นสมาชิกในครอบครัว
1,110 คน
ผู้ตอบเป็นหัวหน้าครอบครัว
1,897 คน

จำแนกตามจังหวัดของผู้ตอบแบบสอบถาม

จังหวัด ผู้ตอบแบบสอบถาม
กาฬสินธุ์ 495
ขอนแก่น 14
มหาสารคาม 2,497
ร้อยเอ็ด 1

จำแนกตามสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะในครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถาม
สมาชิกในครอบครัว 1,110
หัวหน้าครอบครัว 1,897