กำลังประมวลผล...

ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ประกาศ เรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรและนักศึกษา พ.ศ.2559
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดทำวารสารทางวิชาการ พ.ศ.2558
ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2558
ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ 2558
ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2557