วันที่ประกาศ: 03 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 589 ครั้ง

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
(Thailand Research Expo 2017)"

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัยมาเป็นอย่างดียิ่ง

Theme ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน 
ภาคนิทรรศการ (เลือก 1 Theme) และภาคการประชุม (เลือก 1 Theme)
     1. งานวิจัยเพื่อความมั่นคง
     2. งานวิจัยเพื่อการเกษตร
     3. งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
     4. งานวจัยเพื่อสังคม
     5. งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
     6. งานวิจัยเพื่อพลังงาน
     7. งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของพื้นที่ภาคนิทรรศการ (เลือก 1 พื้นที่) 
     1. พื้นที่ว่าง ขนาด 5x5 เมตร
     2. คูหามาตรฐาน ขนาด 2x6 เมตร

ติดต่อสอบถาม:
คุณกฤษฎา แสนบัวคำ ผู้ประสานโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0899448023