วันที่ประกาศ: 03 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง

เรื่อง   รายงานความก้าวหน้า
เรียน  นักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 

                        2. รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้โอนเงินงวดที่ 1 สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้นักวิจัยแล้วนั้น
          ในการนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใคร่ขอให้นักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยมีรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนวิจัยตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ผู้ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจัดส่งรายงานความก้าวหน้า 1 ชุด พร้อมด้วยไฟล์รายงานความก้าวหน้า มาที่อีเมล์ krisdadoi@hotmail.com เพื่อผู้ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยนำเสนอผู้บริหารลงนาม และนำเข้าระบบ NRMS เพื่อดำเนินการพิจารณาขออนุมัติเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 30) 

          หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการวิจัยคุณกฤษฎา แสนบัวคำ เบอร์ภายใน 319 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-944-8023 หรืออีเมล์ krisdadoi@hotmail.com

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

                                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน  ปัสสาโก
                                                                              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา