วันที่ประกาศ: 24 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 483 ครั้ง

ด่วน! รับจำนวนจำกัด (80 คนเท่านั้น)
           ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการเขียนผลงานวิจัยแบบ R2R" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

* บุคลากรสายสนับสนุนที่เสนอขอทุนขอให้เข้าร่วมอบรมทุกคนครับ

สำรองจองที่นั่งได้ที่:
สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์ภายใน 319 
คุณกฤษฎา แสนบัวคำ 0899448023
คุณภูทัย รัฐบาล 0831437271

E-mail : research_rmu@hotmail,com 

กำหนดการ (ร่าง)
โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
************************
          วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
               8.00-8.30 น. ลงทะเบียน
               8.30-8.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
               9.00-16.00 น. การบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
                    - แนวทางการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
                    - แนวทางการทำวิจัยเบื้องต้น
                    - การกำหนดหัวข้อการทำงานวิจัย
                    - การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
                    - การกำหนดขอบเขตการวิจัย
               วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม
               วิทยากรร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวาพร  วิมลชัยฤกษ์
 
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :
    1. นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
    2. นางสาวดลนภา ไชยหันขวา  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
    3. นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
    4. นายภัทรพงษ์ อักษร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    5. นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์ กองนโยบายและแผน
    6. นางสาวเสาวนีย์ ศรีวิชา  คณะนิติศาสตร์
    7. นางสาวศศิประภา รังษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์

    8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มีนาสันติรักษ์  คณะวิทยาการจัดการ
    9. นายนครินทร์ ม่วงอ่อน  สูนย์คอมพิวเตอร์
    10. อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา  คณะครุศาสตร์
    11. อาจารย์ ดร.นวพล นนทภา  คณะครุศาสตร์
    12. นางสาวอันนา อ่อนมาก  สำนักมาตรฐานและกันคุณภาพ
    13. นางสาวนาถยา แฝงเดโช  
สำนักมาตรฐานและกันคุณภาพ
    14. นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา  
สำนักมาตรฐานและกันคุณภาพ
    15. 
อาจารย์นฤดล สวัสดิ์ศรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    16. อาจารย์อัจฉริยา พรมท้าว  คณะครุศาสตร์

     17. อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     18. นางอำนวยพร บำรุงบุญ สำนักงานอธิการบดี