วันที่ประกาศ: 11 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 654 ครั้ง

ด่วน! รับจำนวนจำกัด (80 คนเท่านั้น)
           ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการเขียนผลงานวิจัยแบบ R2R" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

* บุคลากรสายสนับสนุนที่เสนอขอทุนขอให้เข้าร่วมอบรมทุกคนครับ

สำรองจองที่นั่งได้ที่:
สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์ภายใน 319 
คุณกฤษฎา แสนบัวคำ 0899448023
คุณภูทัย รัฐบาล 0831437271

E-mail : research_rmu@hotmail,com 

กำหนดการ (ร่าง)
โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
************************
          วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
               8.00-8.30 น. ลงทะเบียน
               8.30-8.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
               9.00-16.00 น. การบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
                    - แนวทางการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
                    - แนวทางการทำวิจัยเบื้องต้น
                    - การกำหนดหัวข้อการทำงานวิจัย
                    - การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
                    - การกำหนดขอบเขตการวิจัย
               วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม
               วิทยากรร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวาพร  วิมลชัยฤกษ์