วันที่ประกาศ: 11 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 1960 ครั้ง

ด่วน! รับจำนวนจำกัด (70 คนเท่านั้น)
           ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

* สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย Notebook

สำรองจองที่นั่งได้ที่:
สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์ภายใน 319 
คุณกฤษฎา แสนบัวคำ 0899448023
คุณภูทัย รัฐบาล 0831437271
E-mail : research_rmu@hotmail,com 


กำหนดการ (ร่าง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ"
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
************************
          วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
               8.00-8.30 น. ลงทะเบียน
               8.30-8.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
               9.00-16.00 น. การบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
                    - เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
               วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :
    1. อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ  คณะวิทยาการจัดการ
    2. อาจารย์นลินี หิมพงษ์  
คณะวิทยาการจัดการ
    3. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช  คณะวิทยาการจัดการ
    4. อาจารย์ ดร.นิธิภักดิ์ กติศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
    5. อาจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มีนาสันติรักษ์  คณะวิทยาการจัดการ

    7. นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์ กองนโยบายและแผน
    8. นางสาวเสาวนีย์ ศรีวิชา  คณะนิติศาสตร์
    9. นางสาวศศิประภา รังษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์
    10. อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ  คณะนิติศาสตร์
    11. อาจารย์ปิยะวรรณ ยางคำ  
คณะวิทยาการจัดการ
    12. อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา  คณะครุศาสตร์ 
    13. อาจารย์ ดร.นวพล นนทภา  คณะครุศาสตร์ 
    14. อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
    15. อาจารย์ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ
    16. อาจารย์นิชาภา พิมลศิริ  คณะวิทยาการจัดการ
    17. อาจารย์กุณฑีรา อาษาศรี  คณะวิทยาการจัดการ
    18. อาจารย์ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์  คณะวิทยาการจัดการ
    19. อาจารย์ปริญญา ทองคำ  คณะวิทยาการจัดการ
    20. อาจารย์กุลธิดา ยามี  คณะวิทยาการจัดการ
    21. อาจารย์อมร โททำ  คณะวิทยาการจัดการ
    22. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    23. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    24. อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    25. อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    26. อาจารย์ มัติ ศรีหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    27.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์  คณะวิทยาการจัดการ
    28. ดร.เนติพัฒน์ รู้ยืนยง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ.
    29. อาจารย์วิษณุ ทุมมี  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    30. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมศักดิ์ พรมเดื่อ  นักวิชาการอิสระ
    31. อาจารย์ดนยา สงครินทร์  
คณะวิทยาการจัดการ
    32. อาจารย์ภตพล ช่างยันต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา พุฒิวนากุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    34. Dr.Craig Wheway  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    35. อาจารย์ ดร.รทวรรณ อภิโชติธนกุล  คณะวิทยาการจัดการ
    36. อาจารย์ภัทราวัลย์ คำปลิว  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    37. 
อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    38. อาจารย์นฤดล สวัสดิ์ศรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    39. อาจารย์ ดร.มะลิ นาชัยสินธุ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    40. อาจารย์เกตน์สิรี จำปีหอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    41. อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    42. อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริธ ราศรี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    44. อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    45. อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    46. อาจารย์วินัย โกหลำ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    47. พันตำรวจตรี 
ดร.ขวัญชัย อัตโณ สวป. เมือง มหาสารคาม
    48. นางสุนิสา ใจใหญ่  
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
     49. ผู้ช่วยศาตราจารย์ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     50. อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
     51. อาจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
     52. อาจารย์ปาริชาติ ราชมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     53. อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา คณะวิทยาการจัดการ
     55. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย  
คณะวิทยาการจัดการ
     56. อาจารย์นัยนา ปทุมรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    57. นายธงชัย ผลรุ่ง  นิติกร 
    58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา ผาระนัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    59. 
อาจารย์ธีรภัทร  กิจจารักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    60. อาจารย์กฤชสร  เข็มเหล็ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชนะ ยีสารพัฒน์  คณะนิติศาสตร์
    62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคร คัยนันนทน์  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     64. อาจารย์ยุวเรศ หลุดพา  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     65. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม  คณะครุศาสตร์
 
940.rar