วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 3435 ครั้ง

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

 

         ด้วย สำนักงบประมาณกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมในแผนบูรณาการดังกล่าวในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
         1. จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 11 ตุลาคม 2560
         2. จัดทำหนังสือนำส่งและแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) จำนวน 1 ชุด และส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

         หมายเหตุ : นักวิจัยที่ติดค้างการส่งรายงานในระบบ NRMS ปี 2551 - 2558 จะไม่นำมาพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการเสนอของบประมาณปี 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Program based ปี 62.pdf
templateIntegratedProgram62.docx
templateProject62 เป้าหมาย4.docx
templateResearchProgram62.docx
templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 - 3.docx
TemplateStandardResearch62.docx
คู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 62_ผู้ประสานหน่วยงาน 20092560.pdf
รายละเอียดการแก้ไข template ปี 2562_250960.pdf
หน. แจ้งหน่วยงานคำเสนอของบบูรณาการ 62 .pdf

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

เนื้อความ : 
ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template
1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)
2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)
3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)
7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ 
10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
14. คำจำกัดความของเป้าหมาย 1-4
15. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
16. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01.การกรอก-templateIntegratedProgram(แผนบูรณาการ).pdf
02.การกรอก-templateResearchProgram(ชุดโครงการวิจัย).pdf
03.การกรอก-templateResearchProject(โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย.pdf
04.(ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี .pdf
05.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ(ฉบับที่12) .pdf
06.ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นปี62.rar
07อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย.pdf
08.ประกาศคณะกรรมการกำกับฯต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf
09.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์(62).doc
10.แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน.doc
12.แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety ปี62).pdf
13.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14.คำจำกัดความเป้าหมายที่ 1-4.pdf
15.แนวทางการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี.pdf
16. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

* นักวิจัย ดำเนินการดังนี้ (ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560)
1. เข้าสู่ระบบ (ลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน)
2. กด จัดทำงบบูรณาการ Download Template ข้อเสนอการวิจัยตามเป้าหมาย มากรอกให้ครบถ้วน
3. กดปุ่ม ข้อเสนอโครงการ
4. เพิ่มข้อเสนอโครงการ
5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากผู้ประสาน (เบอร์ภายใน 319 มือถือ 0899448023)
6. กดตกลง
7. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน (กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือแก้ปัญหา template ไม่ได้ให้ติดต่อ 
เบอร์ภายใน 319 มือถือ 0899448023)
8. เลือกไฟล์เอกสารโครงการ (file template)
9. นำเข้า
10. ตรวจสอบลักษณะโครงการให้ถูกต้อง 
(กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ template มีปัญหาให้ติดต่อ เบอร์ภายใน 319 มือถือ 0899448023)
11. ยืนยัน

ชื่อแผนบูรณาการ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เป้าหมายที่ 1
1. เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีการแพทย์เชิงบูรณาการเพื่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
Modern Agriculture and Integrated Medical Technology for Creating the Economic Wealth
4. การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
Sustainable Potential Development of Tourism Industry and Integrated Service
5. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมด้านพลังงานมุ่งสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
Energy Innovation Efficiency Enhancement Research for Creating the Economic Wealth
6. การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
Small and Medium Enterprise Development and Promotion for Creating the Economic Permanency (หรือ SME Development and Promotion for Creating the Economic Permanency)
เป้าหมายที่ 2
1. การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยและประชากรไทยตามบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
Thai Elderly and Population Potential Development of Thai Social Context  in Twenty-First Century
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
Thai People Potential Promotion and Development for Thailand 4.0 Policy
3. การพัฒนาและบูรณาการระบบบริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Development and Integration of Health Service System for Good Life Quality
4. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
Integrated Management of Resources and Environment
5. หมู่บ้านราชภัฏตามศาสตร์แห่งพระราชา: การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Rajabhat Village According to the King's Philosophy: Prosperity Distribution and Livable Town for Social and Environmental Development
เป้าหมายที่ 3
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
Innovation and Base Technology Research and Development for Creating National Fundamental Knowledge
2. นวัตกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
Social and Cultural Innovation for Creating National Fundamental Knowledge
3. ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
Academic Excellence in Research for Creating National Fundamental Knowledge
เป้าหมายที่ 4
1. การเสริมสร้างบุคลากรและเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
Personnel and Network Research Reinforcement for National Research System and Innovation Development
2. ความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
ASEAN Cooperation for Economic Innovation Zone  
3. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
Innovation and Invention Account for Developing National Research System and Innovation
4. การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
Research Base Structure and Innovation Integration
5. การยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย/อุตสาหกรรม
Research and Industry Quality Standard Improvement

หมายเหตุ: 
** นักวิจัยต้องนำโครงการมาส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาก่อนนำเข้าระบบ เพื่อจัดโครงการไปอยู่ภายใต้ Program based
**โครงการชุด หัวหน้าโครงการชุดเมื่อได้เลขรหัส OTP แล้วเมื่อสร้าง 
Templatresearchprogram แล้วจะต้องสร้างรหัส OTP ให้กับโครงการย่อยที่อยู่ภายใต้โครงการนั้นๆ เพื่อแจกให้หัวหน้าโครงการย่อยอัพโหลดไฟล์ templateresearchproject
**การขอครุภัณฑ์ในโครงการวิจัยสามารถขอได้และให้สอดคล้องการโครงการวิจัยนั้น
***อธิบายเพิ่มเติม (ด้วยความห่วงใย) นอกจากชื่อโครงการวิจัยแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้

           ผู้วิจัยต้องแสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ทำการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของผลการวิจัยเป็น 3 ประเภท คือ PIG ดังนี้
            1. ระบุ P หมายถึง ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ในระดับหนึ่งที่จะออกมาเป็นรูปธรรม
            2. ระบุ I หมายถึง ผลสำเร็จปานกลาง (intermediate results) เป็นตัวเชื่อมจาก P สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีระยะเวลาวิจัยมากกว่า 1 ปี โดยเป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจาก P และผลสำเร็จ I ที่จะนำไปสู่ G เพื่อของบประมาณในปีต่อไป
            3. ระบุ G หมายถึง ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) เป็นผลลืบเนื่องมาจาก Iโดยแสดงผลผลิต (output) ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ที่แสดงผลกระทบ (Impact) ได้อย่างชัดเจน
            ในเรื่องของผลกระทบ (Impact) หรือผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการวิจัยนี้จะทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์

ติดต่อสอบถาม: นายกฤษฎา แสนบัวคำ 0899448023 เบอร์ภายใน 319