วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 1949 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.........................................

 
          1. การจัดทำสัญญา ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยกรอกรายละเอียดในเอกสารสัญญา และสัญญาคู่ฉบับ การรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญา สัญญาคู่ฉบับ และแนบท้ายสัญญาการรับทุน สนับสนุนการวิจัย ได้จากเว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
     1.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ               จำนวน  1  ฉบับ   WORD | PDF
     1.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ      จำนวน  1  ฉบับ    
WORD | PDF
     1.3 สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ       จำนวน  3  ฉบับ (ที่ยังไม่หมดอายุภายในปี 2560)
     1.4 ใบสำคัญรับเงิน                                            จำนวน  1  ชุด (ไม่ลงวันที่)
    WORD | PDF
*ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เท่านั้น
           
           2. การยื่นเอกสารสัญญาให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับ การรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมดอกจาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

          3. กรณีที่ไม่อาจทำสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นรายกรณี ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

ติดต่อสอบถาม:
เบอร์ภายใน 319

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นายกฤษฎา แสนบัวคำ 0899448023
นายภูทัย รัฐบาล 0831437271