วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 1519 ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------
 
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
          1. ลักษณะข้อเสนอการวิจัย
                   1.1 เป็นงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564)
                   1.2 เป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจน วัดได้ โดยพิจารณาในประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ต่อไปนี้
                             1.2.1 สุขภาพ
                             1.2.2 สวัสดิการผู้สูงอายุ
                             1.2.3 ตอบโจทย์การแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง
                             1.2.4 การวิจัยนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้
                   1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 8 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญารับทุน
          2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                   2.1 เป็นบุคลากรประจำ สายวิชาการ หรือนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา      
                   2.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
                   2.3 เป็นผู้ที่ไม่ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุกกรณี และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบปกติ
                   2.4 เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ และเป็นผู้ไม่เคยผิดสัญญาใดๆ ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือแหล่งทุนอื่นๆ
          3. งบประมาณ และเป้าหมายของผลผลิต (output)
                   3.1 โครงการวิจัยทั่วไป เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท
                    เกณฑ์ขั้นต่ำผลผลิต (output) ของงานวิจัยที่ต้องสัมฤทธิ์ ดังนี้
                    ต้องเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับ (peer review) และมีรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation index (TCI) กลุ่ม 1 หรือผลการวิจัยนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญา
                   3.2 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ให้จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ามหาวิทยาลัย จำนวนร้อยละสิบของวงเงินงบประมาณ
          4. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
                   ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย (Template Research Project) และ Template มาตรฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th/ เพื่อเตรียมร่างข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นำส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด (พร้อม CD 1 แผ่น)
          5. การติดต่อสอบถาม
              สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานโครงการวิจัย คุณกฤษฎา แสนบัวคำ มือถือ 0899448023  โทรภายใน 319 หรืออีเมล์ krisdadoi@hotmail.com
  
    ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560
                  
 
 
                                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น)
                                                                                        รักษาการราชการแทน
                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม