วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 3148 ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
..................................................................
           โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินบำรุงการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
           อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยเงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2557 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัย จากเงินบำรุงการศึกษา ดังนี้
          ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีดังต่อไปนี้
          (1) เพื่อสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ปัญหาสังคม ตลอดจนบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
          (2) เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับนักวิจัยหรือนักสร้างสรรค์ที่มีประสบการณ์
          (3) เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
          ข้อ (2) หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีดังต่อไปนี้
          (1) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การค้นคว้า การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การแก้ปัญหาสังคม การพัฒนาปรับปรุงองค์กรภาครัฐหรือเอกชนให้เข้มแข็ง บูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับประเด็นที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับแหล่งทุนภายนอก
          (2) ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากเงินบำรุงการศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้จัดสรรแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          (3) งบประมาณสนับสนุน
                   2.3.1 ทุนวิจัยบุคลากรสายวิชาการ งบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท
                   2.3.2 ทุนวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณไม่เกิน 15,000 บาท
                   2.3.3 ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาเอก งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท
                   2.3.4 ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท งบประมาณไม่เกิน 8,000 บาท
                   2.3.3 ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี งบประมาณไม่เกิน 4,000 บาท
          *การพิจารณาให้ทุนวิจัยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนการวิจัย
          (4) คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีดังนี้
                   2.4.1 หัวหน้าโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                   2.4.2 คณะผู้ร่วมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อาจเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
                   2.4.3 ผู้ขอรับทุนอุดหนุนฯ จะต้องไม่ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทุกกรณี ยกเว้นทุนวิจัยบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
                   2.4.4 ผู้ขอรับทุนอุดหนุนฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                   2.4.5 ผู้ขอรับทุนอุดหนุนฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรืออยู่ในระหว่างอบรม หรือศึกษาดูงานที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันขึ้นไป
                   2.4.6 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตำแหน่งในโครงการเป็นหัวหน้าโครงการ)
          (5) การเสนอโครงการ
                   2.5.1 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด ด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นโครงการวิจัยที่ส่งเข้าระบบ DRMS แล้ว โดยพิมพ์ออกจากระบบเท่านั้น
                   2.5.2กำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
          (๖) ระยะเวลาดำเนินการวิจัย ไม่เกิน 1 ปี
          ข้อ 3 สัญญาทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
          เมื่อนักวิจัยหรือนักสร้างสรรค์ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แล้ว ให้นักวิจัยทำสัญญาทุนรับทุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 ชุด ภายใน 30 วัน หากไม่ทำสัญญาภายในกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
          ข้อ 4 การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการรายงานผล
          การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญารับเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
          ในกรณีมีเงินบำรุงการศึกษาคงเหลือ จากการยกเลิกสัญญาของผู้รับทุนอุดหนุนหรือกรณีอื่นใด ให้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนฯ ที่เหลือดังกล่าวให้รายใหม่ต่อไป
          ข้อ 5 การบังคับใช้
          ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ.2560
                                                                                   
 
                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น)           
                                                                               รักษาราชการแทน
                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 

 ดาวน์โหลด:
         
แบบฟอร์ม Template Research Project 2561 

ลงทะเบียนนักวิจัย www.nrms.go.th
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย http://rmu.drms.in.th  วันที่ 20 พ.ย.2560  ภายในเวลา 23.59 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 3  อาคาร 15 ชั้น  โทรศัพท์  0-4372-2118-9 ต่อ 319, 320  E-mail: research_rmu@hotmail.com
http://www.research.rmu.ac.th