วันที่ประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 494 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร: 
1. 
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3. ใบเบิก 
4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 
5. แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลาง   เอกสารอ้างอิง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556
6. แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายเงิน 
7. Check-List-เบิกเงินทุนวิจัย 

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร:
      บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
     ใบสำคัญรับเงิน
       ใบเบิก
       แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
       แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลาง

ติดต่อสอบถาม: เบอร์ภายใน 319
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นายกฤษฎา แสนบัวคำ 0899448023
นายภูทัย รัฐบาล 0831437271