กำลังประมวลผล...

เกี่ยวกับสถาบัน

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 23 กรกฏาคม 2560 เปิดอ่าน 4302 ครั้ง

 
   
 
..........ในปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
 
  และปฏิบัติภารกิจได้ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนั้น ได้แบ่งส่วน  
  ราชการเป็น 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์  
  และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ มีหน่วยงาน ศูนย์ สำนัก ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน  
  อีก 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวางแผนและพัฒนา  
 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
 
     
 
..........ใน ปี พ.ศ. 2535 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า 
 
 
สถาบันราชภัฏ” ใช้คำภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” แล้วต่อเติมด้วยชื่อจังหวัด
 
     
 
..........ในปี พ.ศ. 2542ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา มาเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 
  พร้อมทั้ง มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ  
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ได้น้อมนำเอาพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
  และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน  
 
และขยายงานอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แผ่ขยายออกไป
 
     
 
..........สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เมื่อนับมาถึงปี พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
มีอายุครบ 30 ปี มีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน 7 ท่าน คือ
 
         
 
 
ปี พ.ศ. 2530 - 2534. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผชาติ เรืองสุวรรณ   
 
 
ปี พ.ศ. 2535 - 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์    
 
 
ปี พ.ศ. 2539... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คำศรี  
 
 
ปี พ.ศ. 2540 - 2547.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์  
    ปี พ.ศ. 2548 - 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ  
 
 
ปี พ.ศ. 2556 - 2560. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก  
                            ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน                  รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ