กำลังประมวลผล...

พันธกิจ/วัตถุประสงค์

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 08 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 3609 ครั้ง

พันธกิจ (Mission)

             
               

1.

สริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ

2.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนานักวิจัย

3.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และการช่วยเหลือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับหน่วยงานภายนอก

   
                 
                 

วัตถุประสงค์ (Objective)

             
                 

ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาร่วมกับชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.

เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย

2.

เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

4.

เพื่อวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาร่วมกับชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานความต้องการของุชมชนและท้องถิ่น