กำลังประมวลผล...

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 08 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 5090 ครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์

             
               
 

การวิจัยและบริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

   

เป้าประสงค์

             
                 
  วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 

 

กลยุทธ์

           
                 
 

1.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

 

2.

เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

 

3.

นำทุนทางสังคม ทรัพยากร และภูมิปัญญาที่มีอยู่ท้องถิ่นมาพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

4.

สนับสนุน และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สากล

 

 

เป้าประสงค์

             
                 
 

บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

                 
 

กลยุทธ์

           
                 

 

1.

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

 

2.

เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 

3.

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

4.

จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น