กำลังประมวลผล...

บุคลากร

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 15455 ครั้ง

 
 
 
 
 
 
   
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
 
 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
zumsa_17@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 320
มือถือ 08-9276-0329
 
 
         
 

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
prapatsorn_ty@hotmail.com 

โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 320
มือถือ 08-1546-3660

ผศ. ดร.สุธินี อัตถากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
suthineeatt@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 320
มือถือ 09-8289-5636

 

อาจารย์ภาคย์ สธนเสาวภาคย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประสานความร่วมมือ 
pak.satanasaowapak@gmail.com
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 320
มือถือ 08-1068-8317
 
         
 


 

นายกฤษฎา แสนบัวคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย

krisdadoi@hotmail.com 
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 319
มือถือ 08-9944-8023


 
 
   
 
 
 
   
บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
 
 

นางปิยนาฏ พันธ์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
piyanart_p@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 319
มือถือ 08-1061-5646
 
 
         
 

นายภูทัย รัฐบาล
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

puthai5@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 319
มือถือ 08-3143-7271

นายวีระวัฒน์  สามเณร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
phriw_wai@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 319
มือถือ 08-3456-4625

นายกฤษฎา แสนบัวคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
krisdadoi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 319
มือถือ 08-9944-8023