กำลังประมวลผล...

ขั้นตอนการให้ทุน

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 16 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 5209 ครั้ง

 
   

 

               

ขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนวิจัย

             
               

1.

การขอทุนอุดหนุนวิจัย ให้อาจารย์ขอทุนอุดนหุนการวิจัยได้ปีละ 1 เรื่อง โดยพิจารณาจากปีการศึกษา เช่น อาจารย์ที่ขอทุนวิจัย ปีการศึกษา 2555 เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องรอให้ขึ้นปีการศึกษา 2556 ถึงจะขอเรื่องใหม่ได้ แต่อาจารย์ที่ขอทุนวิจัยปีการศึกษา 2554 ทำวิจัยเสร็จในปีการศึกษา 2555 ก็สามารถขอทุนวิจัยของปีการศึกษา 2555 ได้

                 

2.

การส่งแบบ ว-1 เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย ให้อาจารย์เขียนโครงการวิจัยตามแบบ ว-1 จำนวน 5 ชุด ส่งที่สถาบันวิจัยฯ โดยการปิดรับโครงการแต่ละรอบ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน

 

 

รอบที่ 2 วันที่ 15 กันยายน

 

 

รอบที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม

 

 

รอบที่ 4 วันที่ 15 มีนาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

การกำหนดการพิจารณาทุน พิจารณาปีละ 4 ครั้ง  โดยสถาบันวิจัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้รับทุนสิ้นเดือนของแต่ละรอบ   ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน

 

  รอบที่ 2 วันที่ 20 กันยายน

 

  รอบที่ 3 วันที 20 ธันวาคม

 

  รอบที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม

 

                 

4.

การดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยต้องควบคุมคุณภาพงานวิจัย โดยให้ที่ปรึกษาดูแล และจะมีกรรมการ 1 คน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบคุณภาพวิจัย เมื่อได้รับการตรวจแล้วจึงจะสามารถนำไปเข้าเล่มได้

 

                 

5.

การเข้าเล่มงานวิจัย ผู้วิจัยต้องควบคุมคุณภาพวิจัย โดยให้ที่ปรึกษาดูแล และจะมีกรรมการ 1 คน จากสถาบันวสิจัยและพัฒนาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย เมื่อได้รับการตรวจแล้ว จึงจะสามารถนำไปเข้าเล่มได้

 

                 

 

  งานวิจัยคณะครุศาสตร์ ใช้ปกสีฟ้า

 

  งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ใช้ปกสีชมพู

 

  งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ใช้ปกสีเหลือง

 

  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ใช้ปกสีแสด

 

  งานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใช้ปกสีเขียวอ่อน

 

  งานวิจัยนักศึกษา ใช้ปกสีขาว

 

                 

6.

รูปแบบการพิมพ์และชื่อหัวข้องานวิจัย ให้ใช้รูปแบบตามคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ.2544  ที่ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2548