กำลังประมวลผล...


Date. หัวข้อข่าว เปิดดู
28 มี.ค. 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 303
28 มี.ค. 2560คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง Ethics, Empirics, and Esthetics in Nursing : Driving Forces for Better Health 118
20 มี.ค. 2560สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 145
15 มี.ค. 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 196
15 มี.ค. 2560คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017 151
09 มี.ค. 2560คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์ 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" 174
09 มี.ค. 2560สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา: ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Call for Papers) การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 94
08 มี.ค. 2560มหาวิทยาลัยปทุมธานี: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 168
08 มี.ค. 2560สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท): ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 108
08 มี.ค. 2560มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5 95
08 มี.ค. 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย 144
28 ก.พ. 2560คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ (Assembling of Wisdom) ครั้งที่ 3 85
20 ก.พ. 2560สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 304
15 ก.พ. 2560สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์: ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 177
15 ก.พ. 2560สถาบันคลังสมองของชาติ : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0" 118
15 ก.พ. 2560มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 129
10 ก.พ. 2560มรภ.เพชรบูรณ์: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 168
10 ก.พ. 2560มหาวิทยาลัยบูรพา: ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017) 155
10 ก.พ. 2560มหาวิทยาลัยนเรศวร: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม" 144
06 ก.พ. 2560สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 67
06 ก.พ. 2560มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting 96
06 ก.พ. 2560วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 67
06 ก.พ. 2560มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์: ขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 108
06 ก.พ. 2560มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10 129
27 ม.ค. 2560มหาวิทยาลัยนเรศวร: ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)" 111
27 ม.ค. 2560มรภ.เชียงราย: ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 7-12 July 2017 University of Miyazaki, Japan 148
24 ม.ค. 2560คณะเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 146
24 ม.ค. 2560มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 วันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560 57
16 ม.ค. 2560มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 163
09 ม.ค. 2560มหาวิทยาลัยรังสิต: ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 199
09 ม.ค. 2560สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560 91
09 ม.ค. 2560วิทยาลัยนคราชสีมา: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017) 153
09 ม.ค. 2560มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ: ขยายระยะเวลาการเปิดรับบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 172
09 ม.ค. 2560สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017—SSIS 78
09 ม.ค. 2560มรภ.พระนคร: การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.พระนคร 150
09 ม.ค. 2560ฺBIOTEC: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AGBIO2017) และ Starch Update 2017 79
26 ธ.ค. 2559สจป.: ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 106
26 ธ.ค. 2559มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 103
26 ธ.ค. 2559คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 80
09 ธ.ค. 2559มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 214
09 ธ.ค. 2559มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 61
09 ธ.ค. 2559มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 60
08 ธ.ค. 2559สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล: ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" 109
08 ธ.ค. 2559สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 77
08 ธ.ค. 2559สวพ.มรภ.หมู่บ้านจอมบึง: ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 104
08 ธ.ค. 2559มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 171
24 พ.ย. 2559คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ: ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2017 AEDCEE) 158
18 พ.ย. 2559คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 92
15 พ.ย. 2559HERP: การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 148
14 พ.ย. 2559มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 255
11 พ.ย. 2559มหาวิทยาลัยรังสิต: ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 181
04 พ.ย. 2559มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต: ขอเชิญส่งผลงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSLE2016) งาน "ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน" 104
01 พ.ย. 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) 164
15 ต.ค. 2559มสธ: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560" 379
05 ต.ค. 2559สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: -ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017—SSIS 100
30 ก.ย. 2559วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ“เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 82
16 ก.ย. 2559สวพ.มรภ.นครราชสีมา: จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 THE 4th SIBR-RDINRRU 2017 SYDNEY INTERNATIONAL CONFERENCE 74
15 ก.ย. 2559สวพ.มรภ.นครปฐม: ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals in Dec 28th - 29th, 2016, at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok,Thailand 306
13 ก.ย. 2559วิทยาลัยสันตพล: ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ: สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1" 347
12 ก.ย. 2559มศป.: ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม 152
07 ก.ย. 2559สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ: ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2017 110
25 ส.ค. 2559สถาบันคลังสมองของชาติ: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "2016 National Co-ordinating Center for Public Engagement (NCCPE)" ณ เมือง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร 159
23 ส.ค. 2559NECTEC: ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2559 252
23 ส.ค. 2559มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference 249
23 ส.ค. 2559มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Technology of Management for Sustainable Development) 230
14 ส.ค. 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (CRCI-2016) ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 252
09 ส.ค. 2559ปอมท.: ขอขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "การวิจัยระบบการศึกษาไทย" ประจำปี 2559 250
05 ส.ค. 2559คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 384
21 ก.ค. 2559มรภ.กำแพงเพชร: จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559) 387
15 ก.ค. 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "ความมั่นคงของสัมคมไทยในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 20 มกราคม 2560 396
15 ก.ค. 2559คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "สาหร่ายและแพลงก์ตอน: วิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" 27-28 มีนาคม 2560 112
12 ก.ค. 2559วช.: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 5 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559) 123
08 ก.ค. 2559ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AGBIO2017) 143
27 มิ.ย. 2559วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์: ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 1 264
27 มิ.ย. 2559สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี: จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 217
27 มิ.ย. 2559สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย: การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559 เรื่อง "การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย" 165
22 มิ.ย. 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์: จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 213
20 มิ.ย. 2559สออ.: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37 172
20 มิ.ย. 2559คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม: ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 "นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ" 183
26 พ.ค. 2559มรภ.อุตรดิตถ์: ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 277
23 พ.ค. 2559มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12" 418
16 พ.ค. 2559มรภ.เพชรบุรี: ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยครั้งที่ 6 321
03 พ.ค. 2559มรภ.นครสวรรค์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 (ICNSRU2016) 271
02 พ.ค. 2559มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 152
27 เม.ย. 2559มรภ.สวนสุนันทา: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 4 212
26 เม.ย. 2559มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 228
18 เม.ย. 2559มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12" ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 1783
18 เม.ย. 2559สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความ 211
18 เม.ย. 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2" 317
08 เม.ย. 2559คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 6 187
31 มี.ค. 2559มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2559 266
31 มี.ค. 2559มหาวิทยาลัยบูรพา : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559 (The 5th Burapha University International Conference 2016) 279
28 มี.ค. 2559มทร.สุวรรณภูมิ : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (The 1st RUSNC) 210
28 มี.ค. 2559สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล : ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 177
28 มี.ค. 2559มรภ.สุราษฎร์ธานี : ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 190
28 มี.ค. 2559ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล : กำหนดจัดงาน "มหิดลตื่นรู้" ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 108
28 มี.ค. 2559คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอเชิญส่งบทความวิจัยในงาน "ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 (ESTA Con 2016) 1637
15 มี.ค. 2559นิด้า : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Personalities for Sustainable Development" 136
15 มี.ค. 2559มรภ.เพชรบูรณ์ : ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 204
11 มี.ค. 2559กรมสุขภาพจิต : ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 141
11 มี.ค. 2559มหาวิทยาลัยราชธานี : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1" 462
11 มี.ค. 2559สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย : ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559 355
11 มี.ค. 2559สถาบันคลังสมองของชาติ : ขเเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 129
11 มี.ค. 2559วช. : ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) 111
10 มี.ค. 2559มรภ.พระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2016 International Workshop On Smart Info - Media Systems In Asia (SISA 2016)" 165
10 มี.ค. 2559มรภ.พระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 222
10 มี.ค. 2559วิทยาลัยนครราชสีมา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 367
10 มี.ค. 2559มรภ.นครราชสีมา : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference" 131
07 มี.ค. 2559ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 156
07 มี.ค. 2559ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการจัดการ: การเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ” 187
29 ก.พ. 2559ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016) 115
29 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 166
29 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 164
15 ก.พ. 2559ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 251
15 ก.พ. 2559ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 202
15 ก.พ. 2559แจ้งประชาสันพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA 2016---SSIS 129
15 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 9 175
15 ก.พ. 2559ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัย โครงการ "วันซิ่นโลก" : มหกรรมมูนมังอีสาน เพื่อพัฒนาผ้าพื้นบ้านสู่สากล 177
15 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 137
04 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 (เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2559) 162
04 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 3 151
04 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) 175
04 ก.พ. 2559ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) และระดับนานาชาติ (IC2IT 2016) 241
04 ก.พ. 2559ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (1st RUSCON) 119
25 ม.ค. 2559ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 263
21 ม.ค. 2559ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 318
21 ม.ค. 2559ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 233
18 ม.ค. 2559ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Thai - German Bioeconomy Conference: Cooperation Opportunities for a Sustainable Bioeconomy 100
11 ม.ค. 2559ขอเชิญร่วม "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559" ครั้งที่ 2 249
11 ม.ค. 2559ขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 235
19 ธ.ค. 2558ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016 --- SSIS 312
08 ธ.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตชลบุรี 275
08 ธ.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016) 113
03 ธ.ค. 2558ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 314
02 ธ.ค. 2558ศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมแสดงใน "นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4" (The 4th Bangkok Creative Exhibition) 182
01 ธ.ค. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 437
23 พ.ย. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล” 1061
23 พ.ย. 2558ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 324
23 พ.ย. 2558ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี 274
18 พ.ย. 2558ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 343
18 พ.ย. 2558ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 และนำเสนอผลงานวิจัย 285
18 พ.ย. 2558ขอเชิญนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการ ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น :บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 4 386
18 พ.ย. 2558ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 262
16 พ.ย. 2558ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "“นิเวศวิทยาวัฒนธรรม” (Cultural Ecology)" 291
16 พ.ย. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 "สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม" ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 415
10 พ.ย. 2558การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 465
10 พ.ย. 2558การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้่ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 383
19 ต.ค. 2558ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 276
11 ก.ย. 2558ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "2015 National Co-ordinating Center for Pubic Engagement (NCCPE)" 372
09 ก.ย. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2558 ณ เมืองโรดส์ ประเทศกรีซ 156
09 ก.ย. 2558ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 314
13 ส.ค. 2558เชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC 2015) 709
24 ก.ค. 2558การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษ…ก้าวต่อไป กับการจัดการที่เข้มแข็ง” (Next Steps : The second half of Decade of Action for Road Safety 2015-2020) 793
17 ก.ค. 2558ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยในงานการประชุมทางวิชาการระดับอาเซียน "การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน" 789
14 ก.ค. 2558การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (The 36th National Graduate Research Conference) วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 400
13 ก.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย "การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นสังคมไทยและอาเซียน" ในวันที่ 14 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 699
08 ก.ค. 2558ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 414
06 ก.ค. 2558การประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 898
29 มิ.ย. 2558การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5"สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก" ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 220
29 มิ.ย. 2558ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15 สิงหาคม 2558 266
26 มิ.ย. 2558การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (The 11th International Conference on Humanities and Social Sciences) 779
26 มิ.ย. 2558การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (NSTRU-PSU-USM-MU National & International Conference on Arts and Sciences : ENLIGHTENING THE LOCALS, PROSPERING THE NATION) 576
22 มิ.ย. 2558ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1455
22 มิ.ย. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 23-25 กันยายน 2558 ณ Classic Kameo Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 303
08 มิ.ย. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 1070
08 มิ.ย. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล" 332
04 มิ.ย. 2558การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1917
03 มิ.ย. 2558การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1267
25 พ.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาและเสนอผลงานวิจัยการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 1002
25 พ.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558" และ "การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558" 246
25 พ.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 189
25 พ.ค. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 233
15 พ.ค. 2558ขอเชิญเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ "Communicative English: Research, Pedagogy and Material Development" 333
14 พ.ค. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 596
14 พ.ค. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 202
14 พ.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 183
08 พ.ค. 2558การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1922
07 พ.ค. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ 3 โครงการ ดังนี้ 141
07 พ.ค. 2558งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 "One Health Workforces:Best Practices in Thailand" วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทารา ขอนแก่น 216
29 เม.ย. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 209
29 เม.ย. 2558ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 373
29 เม.ย. 2558ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 866
24 เม.ย. 2558ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2558 The Sixth International e-Learning Conference 2015 Schedule "Global Trends in Digital Learning" 309
17 เม.ย. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 212
17 เม.ย. 2558ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ เรื่อง สร้างพลังปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย 187
17 เม.ย. 2558ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ 4 162
17 เม.ย. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 256
10 เม.ย. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติ ICSR 2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 221
10 เม.ย. 2558ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ “NEW PERSPECTIVE IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICE” 152
10 เม.ย. 2558ขอเชิญร่วมส่งบทความการปฎิรูปองค์กรน้ำสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 140
10 เม.ย. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015" 139
10 เม.ย. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 หัวข้อ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่2” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 239
09 เม.ย. 2558"ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 259
30 มี.ค. 2558การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ “2015 International Sustainable Campus Network (ISCN) Conference : Expanding the dialogue : sustainability in a connected world” ณ ฮ่องกง 141
30 มี.ค. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5 204
30 มี.ค. 2558ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ An International Conference “Stem Cells : Development & Management” November 30 - December 2, 2015 at Naresuan University 318
30 มี.ค. 2558ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ An International Conference “Energy: World Future Alternatives” November 30 - December 2, 2015 193
20 มี.ค. 2558ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 270
20 มี.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ "IMT-GT 2015 International Symposium on Livable Old-Town Tourism" 303
20 มี.ค. 2558ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS 115
20 มี.ค. 2558ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1521
20 มี.ค. 2558การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน” 301
20 มี.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 8-9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 156
16 มี.ค. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "เบญมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 288
16 มี.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 134
09 มี.ค. 2558ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 305
02 มี.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2558 จัดโดย สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 160
24 ก.พ. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities" ประจำปีการศึกษา 2557 113
24 ก.พ. 2558ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเป็น Country Report ครั้งที่ 34 138
24 ก.พ. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 363
23 ก.พ. 2558การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 279
23 ก.พ. 2558ขอเชิญเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 144
23 ก.พ. 2558ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3" 238
16 ก.พ. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผงงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 The 15th National Research Conference 254
11 ก.พ. 2558ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 790
10 ก.พ. 2558เปิดรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิกในศตวรรษที่ 21" 135
06 ก.พ. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2015 เป็นงานประชุมครั้งที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 545
03 ก.พ. 2558การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” 647
28 ม.ค. 2558ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 206
22 ม.ค. 2558ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5" 323
22 ม.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 323
22 ม.ค. 2558ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 2 1160
22 ม.ค. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4 793
22 ม.ค. 2558ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (IC2IT2015) 1198
21 ม.ค. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 151
06 ม.ค. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015" 272
06 ม.ค. 2558ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) 167
29 ธ.ค. 2557การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 377
29 ธ.ค. 2557เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 218
29 ธ.ค. 2557การประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก" 28-29 เมษายน 2558 1659
29 ธ.ค. 255743 rd International Exhibition of Inventions of Geneva 100
15 ธ.ค. 2557ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5" 98
12 ธ.ค. 2557ปขมท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2557 1019
09 ธ.ค. 2557ขอเชิญร่วมการประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 206
09 ธ.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 212
08 ธ.ค. 2557ขอเชิญร่วมการประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka 2015 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 378
04 ธ.ค. 2557การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 290
04 ธ.ค. 2557ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 118
04 ธ.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2558 594
02 ธ.ค. 2557ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 4319
01 ธ.ค. 2557ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ "International Conference on "Research for Social Devotion" In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand" 354
27 พ.ย. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 "ปีบทองวิชาการ' 58 : พัฒนาคน สมานสามัคคี ผลงานดี มีคุณธรรม" 1800
24 พ.ย. 2557ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 18 มกราคม 2558 ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 310
21 พ.ย. 2557ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015----SSIS 2046
12 พ.ย. 2557ขอเชิญร่วมงาม/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 210
10 พ.ย. 2557ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 153
07 พ.ย. 2557ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-Based Learning (APJC-PBL2014) "PBL : Past, Present, Prospect" 253
07 พ.ย. 2557ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนำเสนอผลงานวิจัย 206
06 พ.ย. 2557ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 148
06 พ.ย. 2557ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ด้านพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 196
20 ต.ค. 2557ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 1 142
14 ต.ค. 2557ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 124
14 ต.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 122
14 ต.ค. 2557ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 202
14 ต.ค. 2557ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 311
10 ต.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 268
10 ต.ค. 2557ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 322
23 ก.ย. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด... 944
04 ก.ย. 2557การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 1022
29 ส.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 1519
29 ส.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการ (ADTech2015) 390
29 ส.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558 2324
27 ส.ค. 2557ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 658
27 ส.ค. 2557ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 146
22 ส.ค. 2557ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 189
22 ส.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014----SSIS 151
22 ส.ค. 2557ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 166
22 ส.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง" ประจำปี 2557 305
18 ส.ค. 2557ขอเชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 186
24 มิ.ย. 2557ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรมครั้งที่ 1 (1st National Conference on Science Education to Inspire Innovation 2014)” 645
28 พ.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Annual PSU Phuket Inetrnational Conference 2014 286
08 พ.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014---SSIS 315
08 พ.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2557 541
08 พ.ค. 2557ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 650
25 มี.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3" 248
25 มี.ค. 2557ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 212
25 มี.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 512
21 มี.ค. 2557ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research 590
13 มี.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 387
04 มี.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7 341
04 มี.ค. 2557โครงการจัดการประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 359
03 มี.ค. 2557การประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน (BTU-SIRDA)" 311
27 ก.พ. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10 (22-23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) 5854
26 ก.พ. 2557ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 552
20 ก.พ. 2557ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1022
13 ก.พ. 2557ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 158
07 ก.พ. 2557ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 232
03 ก.พ. 2557มหกรรมงานวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ม.ชีวิต ครั้งที่ 1 ระหว่าง 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 274
03 ก.พ. 2557ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 374
24 ม.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" และนิทรรศการ "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว" 265
24 ม.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" และนิทรรศการ "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว" 203
17 ม.ค. 2557ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 230
17 ม.ค. 2557ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 338
17 ม.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Providing Information Services with Emerging Technologies) 628
17 ม.ค. 2557ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PSU-USM-NSTRU International Conference on Arts and Sciences 2014 344
17 ม.ค. 2557ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 930
27 ธ.ค. 2556ขอเชิญชวนส่งบทความ วันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 412
27 ธ.ค. 2556ขอแจ้งขยายระยะเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 4 202
27 ธ.ค. 2556ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 252
22 ธ.ค. 2556ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 287
22 ธ.ค. 2556ขอเชิญร่วมนำเสนอเสนอผลงานวิจัย "การชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2" 181
22 ธ.ค. 2556"งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557" 529
22 ธ.ค. 2556ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 326
22 ธ.ค. 2556ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5" 200
22 ธ.ค. 2556ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Urban Culture Research คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 273
22 ธ.ค. 2556ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink : social development for sustainability in ASEAN Community" 181
22 ธ.ค. 2556ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "การประชุมเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2557" 203
22 ธ.ค. 2556ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 168