แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

วารสารงานวิจัย

ปีที่ : 3 | ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (เผยแพร่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายละเอียดวารสาร

ปีที่ : 3 | ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 (เผยแพร่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

รายละเอียดวารสาร

ปีที่ : 2 | ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 (เผยแพร่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายละเอียดวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JST-RMU)
เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความ
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา
  • คอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • คณิตศาสตร์

  • สถิติประยุกต์

  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  • สาธารณสุข

อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร: ฟรี 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์ ด้านองค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ต่อการ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา บุคลากร ทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา และผู้ที่สนใจได้สร้างผลงานทางการวิจัยและผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ 


 ขอบเขตของวารสาร           

บทความที่ทางวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JST-RMU) จะพิจารณารับตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี