แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

ปีที่ : 6 | ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562 (เผยแพร่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

# ผู้เขียน ชื่อบทความ
1 กองบรรณาธิการ ส่วนหน้า
2 Tran Minh Hieu The Education’s Philosophy and Logical Curriculum in University of Viet Nam
3 บุญช่วย มูลสาร รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ในจังหวัดหนองคาย
4 ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม และ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง ทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
5 กอบชัย นิกรพิทยา และ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวด้านการเงินของภาคครัวเรือนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
6 รศ.ดร.ชวลิต ชูกาแพง และ กุลญาดา พรนิคม การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7 ณัฐพร ภูธง, ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ และ ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูต่อการปฏิบัติตามบทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
8 ทรัพย์อนันต์ ชูศรีทอง อิทธิพลของสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ และ รัตนา ดวงแก้ว ความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมครูทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
10 ภูริธรรชพ์ หอมอุดมทรัพย์ ทัศนคติในการทางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คูลเฟรช จากัด
11 ธนพรรณ ธรรมโร, รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย และ ผศ.ดร. เกรียงไกร นามนัย ผลกระทบความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 นพวรรณ นาสมตรอง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
13 บรรจง กงมหา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
14 ปวีณาการณ์ พลหาญ การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยที่เรียนทางด้านบรรณารักษศาสตร์: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15 พรชัย จิรพัฒนางกูร, รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย และ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร ปัจจัยในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท เอไอเอ จำกัด ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
16 พระไพศาล ชิณช่าง การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
17 พระมหาณัฐวัตร เดชสวรรค์ รูปแบบพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
18 สมจิตร์ ฤทธิ์รุ่ง การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
19 สมศักดิ์ศรี ชราศรี, ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง และ ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ วัฒนบุตร การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
20 สิริกร หน่อทิม และ ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และความภักดีของธุรกิจรีสอร์ท : กรณีศึกษา ปราณบุรี คาบาน่า รีสอร์ท
21 สีสมพร สุดทิจัก กลยุทธ์การบริหารการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อในบริบทมรดกโลกทางธรรมชาติ
22 สุขสันต์ สาตาชนม์, ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน และ พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ แบบเกมการสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
23 สุนทร เทพปัญญา การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชมใช้แบบชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านลาดห้อ เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
24 อดิศร ภูกงลี, รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ และ รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
25 อมรวรรณ สุภาพันธ์, ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง และ ศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดมหาสารคาม
26 อรจิรา จะแรบรัมย์ ผลของกิจกรรมศิลปะบำบัดในพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กออทิสติก
27 ผศ.อริยานุวัตน์ สมาธยกุล การสร้างสรรค์และพลังทางภาษาในบทเพลงของ สุรชัย จันทิมาธร
28 อังคณา อุดมพันธ์, รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, รศ.ดร.งามพิศ สัตย์สงวน และ รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ การบริหารชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในจังหวัดสิงห์บุรี
29 อัจฉริยะ วะทา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
30 รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ กลยุทธ์กับการบริหารงาน
31 สุชนา หลงเจริญ ปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย
32 ชะเอม สังสีแก้ว ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาจีนสาหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
33 นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี ประเพณีการไหว้ในเทศกาลตรุษจีน: ที่มา ความหมาย และการเปลี่ยนแปลง
34 บุนโฮม สุวันนะลาด การจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนกสรรพากรในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
35 ประสิทธิ์ ปานนิมิตจิตสมาน การนำนโยบายสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยไปปฏิบัติ
36 วิทยา วรพันธุ์ และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม การประเมินการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
37 จตุพล รักเปี่ยม และ ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยใช้องค์ความรู้ด้านศิลปกรรม : กรณีศึกษาอาคาร 12 ศิลปกรรม
38 สุเชาวน์ มีหนองหว้า และ ผศ.ดร.จุฑามาส ชมผา ความเป็นสถาบันและรูปแบบที่เหมาะสมในการดำรงอยู่ของกานันและผู้ใหญ่บ้าน ในทัศนะของบุคลากรสำคัญของเทศบาลตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี
39 นพวรรณ กองวิสัยสุข และ ดร.วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์ กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์โลแลนซีคูลที่มีผลต่อความสาเร็จของแบรนด์
40 กองบรรณาธิการ ส่วนท้าย