ระบบรับ - ประเมิน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

       * ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเข้าระบบจะต้องมีลายเซ็นสแกนของหัวหน้าโครงการวิจัย

          สำเนาส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ชุด


ปฏิทิน