โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสาธารณะ

+ แบบฟอร์มการนำเสนอนโยบายสาธารณะ
ส่งภายในวันที่ 25/11/2562 ภายในเวลา 22.00 น.
ให้แต่ละแผนรวบรวมแล้วส่งมาที่ E-mail: pak.satanasaowapak@gmail.com

รายงานการเงิน

+ เอกสารรายงานการเงิน
ส่งวันที่ 09/04/2562 ภายในเวลา 22.00 น.
ให้ส่งที่ E-mail: sulawan69@gmail.com

งานด่วนจากการประชุมวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

+ [เอกสารหมายเลข 1] ปฏิทินงาน สสส. ปี 62

+ [เอกสารหมายเลข 2] แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่งภายในวันที่ 07/02/2562 (ส.วิจัย และ ผอ.แผน ประชุมร่วมกัน)

+ [เอกสารหมายเลข 3] แบบประเมินเสริมพลังวิจัยเเละพันธกิจสัมพันธ์
ส่งภายในวันที่ 31/01/2562 (แต่ละแผนทำ 1 ชุด แล้วส่งไฟล์มาที่ ส.วิจัย)

+ [เอกสารหมายเลข 4] แบบสรุปโครงการวิจัย
ส่งภายในวันที่ 15/01/2562 (นักวิจัยส่งให้ ผอ.แผน รวมไฟล์ส่งมาที่ ส.วิจัย)

+ [เอกสารหมายเลข 5] แบบประเมินการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง
ส่งภายในวันที่ 31/01/2562 (นักวิจัยประสานพื้นที่กรอกข้อมูลแล้วส่งให้ ผอ.แผน รวมไฟล์ส่งมาที่ ส.วิจัย)

+ แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

+ [บันทึกข้อความ] ขออนุญาตไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด

+ [template] คำสั่งลงพื้นที่ นักวิจัย

Download แบบฟอร์ม

+ [มรม.] [ส่วนของแผนงานวิจัย] กรอบการนำเสนอผลการสังเคราะห์ 4ธค.61 [22/11/61]

+ แบบฟอร์มการปรับปรุงชื่อโครงการวิจัย [02/04/61]

+ แบบฟอร์มการปรับปรุงชื่อนวัตกรรม [02/04/61]

+ แนวทางการเขียนบทความวิจัย [02/04/61]

+ สัญญาทุนวิจัย

+ [บันทึกข้อความ] ขออนุญาตลงพื้นที่โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่

+ แบบฟอร์มการสอบทานข้อมูลในพื้นที่

+ แบบเสนอโครงการวิจัย

+ โครงร่างรายงานการวิจัย

+ ใบสำคัญ-งน.1-1

+ ใบสำคัญ-งน.1-1-ค่าพาหนะค่านักศึกษาช่วยงานอื่นๆ

+ ใบสำคัญ-งน.1-1-ค่าพาหนะค่านักศึกษาช่วยงานอื่นๆ

+ แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย [doc] [pdf]